ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
 
 
     สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย  มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยแยก
ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น  2  ประเภท  ดังนี้
1. ปัญหาที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมภายใน  สถาบันเกษตรกร
1.1  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งขึ้นโดยขาดความพร้อม  หรือเกิดจากสมาชิก สมัชชาภาคอีสาน  ยังไม่เข้าใจหลักและวิธีการสหกรณ์ 
1.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไม่เห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชีและงบการเงินจึงไม่จัดทำบัญชี
1.3  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็กไม่มีศักยภาพในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกบัญชี  หรือบางครั้งมีเจ้าหน้าที่แต่จบการศึกษาไม่ตรงสายงานขาดประสบการณ์  การบันทึกบัญชีจึงมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน  หรือเปลี่ยนเจ้าหน้าที่บัญชีบ่อย ๆ  ขาดการต่อเนื่องเอกสารสูญหายมีผลทำให้ตกค้างการสอบบัญชี
1.4  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี
1.5  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะมีผู้มาบริหารงาน  2-3  คน  ในการดำเนินการเมื่อเปลี่ยนตัวผู้นำจะเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานด้วย  การเปลี่ยนแปลงไม่แจ้งให้  สำนักงานฯ  ทราบทำให้ยากแก่การตรวจสอบครั้งต่อไป
1.6  ฝ่ายบริหารงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในระบบการบริหารงาน
1.7  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งเป็นนิติบุคคล โดยเกษตรกรทั่วไปไม่ใช่ นักธุรกิจหรือนักบริหารมืออาชีพ  การเจริญเติบโตจึงไปอย่างช้า ๆ
1.8  สมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ขาดความรู้  ความเข้าใจ  วิธีการ และอุดมการณ์ในการจัดตั้ง
2. ปัญหาที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมภายนอก
2.1  ผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยังขาดความรู้  ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และกระบวนการในการส่งเสริม  เพื่อให้ทันต่อสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 
2.2 กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับและคำแนะนำของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  บางข้อยังล้าสมัยยากต่อการนำไปปฏิบัติให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน  เช่น  บทลงโทษในกรณีเกิดการทุจริต  การเลือกตั้ง  การเลิก
2.3  การจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของหน่วยงานรัฐ  โดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยังไม่มีความพร้อมและขาดการวิเคราะห์กระบวนการและขาดการ ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งการจัดตั้งมุ่งเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ

 

 

Copyright
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ศาลากลางชั้น 4 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
้โทรศัพท์ 0-4281-1931 โทรสาร 0-4281-1390