สายสอบบัญชีที่ 1
 
 1 . นางศศิรัศมี  จันทร์ฤาชัย               ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
 
   2. นายปิยะ  สาริยา                            ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 
   3. นางสาวลิณิณ  เสริฐศรี                 ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 
   4. นางสาวศันสนีย์ มวลลี                 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 
  
 
                   
 
 
สหกรณ์ที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2566
 
1. 621 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จำกัดปากชม
2. 3267 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราเสี้ยวเมืองเลย
3. 3325 กลุ่มเกษตรกรทำสวนกกดู่เมืองเลย 
4. 3880 สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จำกัดภูกระดึง
5. 4109 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเรือเก่าวัดป่ากลาง   เชียงคาน จำกัดเชียงคาน

6. 6397 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคกมาด จำกัดเชียงคาน
7. 8699 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัดเมืองเลย 
8. 10412 สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าลี่ จำกัดท่าลี่
9. 10876 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตาดข่าหนองหิน
10. 10877 กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองหินหนองหิน
11. 10878 กลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับหนองบัวภูเรือ
12. 10880 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ภูกระดึงภูกระดึง
13. 11104 กลุ่มเกษตรกรทำนาผานกเค้าภูกระดึง
14. 11105 กลุ่มเกษตรกรทำสวนร่องจิกภูเรือ
15. 11811 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ศรีสองรักเมืองเลย
16. 14222 สหกรณ์ สกย.การเกษตรกกดู่รุ่งเรือง จำกัดเมืองเลย
17. 15430 สหกรณ์หัตถกรรมนาป่าหนาด จำกัดเชียงคาน
18. 17358 กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าศาลาภูเรือ30 เม.ย.
19. 18877 สหกรณ์กองทุนสวนยางภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว จำกัดด่านซ้าย
20. 19033 สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาลตำบลภูเรือ จำกัด *เลิก
21. 19176 สหกรณ์กองทุนสวนยางนาวัวพัฒนา จำกัดวังสะพุง
22. 19179 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยาง กยท.เจริญสุขเมืองเลย
23. 19238 กลุ่มเกษตรกร กยท.ทำสวนยางบ้านสูบเมืองเลย
24. 19578 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ-โคนมเอราวัณ จำกัดเอราวัณ
25. 19655 สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์จังหวัดเลย จำกัดเมืองเลย
26. 19782 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านกำพี้เมืองเลย
27. 19981 สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งเมืองเลย จำกัดเมืองเลย
28. 20169 ร้านสหกรณ์นาคาธิบดีอำเภอปากชม จำกัด
 
 
 

 

 
 
Copyright
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ศาลากลางชั้น 4 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
้โทรศัพท์ 0-4281-1390 โทรสาร 0-4281-1390