สายสอบบัญชีที่ 2
 
1. ส.ต.ต.หญิงมายุลี  คำมะนาง  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
2. นางสาววิภาวรรณ  คงคุ้ม  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี   
3. นางธัญพร  วงศ์ป้อง  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 
สหกรณ์ที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2566
 
1. 800 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ธาตุเชียงคาน
2. 2437 สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จำกัดวังสะพุง
3. 3879 สหกรณ์การเกษตรภูเรือ จำกัดภูเรือ
4. 5078 สหกรณ์การเกษตรท่าลี่ จำกัดท่าลี่
5. 5198 สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จำกัดนาด้วง
6. 5566 กลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองผือท่าลี่
7. 8589 สหกรณ์บริการเดินรถนาด้วง จำกัดนาด้วง
8. 10225 กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาแก้วเชียงคาน
9. 10879 กลุ่มเกษตรกรทำสวนปากตมเชียงคาน
10. 12803 สหกรณ์พัฒนาอาชีพโครงการเทิดพระเกียรติ์บ้านคกงิ้ว จำกัดเชียงคาน
11. 15952 กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านน้ำพุด่านซ้าย
12. 16722 สหกรณ์บริการพัฒนาอาชีพชุมชน จำกัดวังสะพุง
13. 16862 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราผาน้อย จำกัดวังสะพุง
14. 17065 กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ 9ท่าลี่
15. 17227 สหกรณ์เคหะมั่นคงบ้านติ้ว จำกัดเมืองเลย
16. 18630 กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านทุ่งเทิง *ชำระบัญชีด่านซ้าย
17. 19251 กลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านยาง-กกก้านเหลืองท่าลี่
18. 19303 สหกรณ์ กยท.บึงสวรรค์ก้าวหน้า จำกัดวังสะพุง
19. 19326 สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดเลย จำกัดนาด้วง
20. 19383 สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงนาอ้อ จำกัด
21. 19444 สหกรณ์ชาวสวนยางภูทับฟ้า จำกัดวังสะพุง
22. 19533 สหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.บ้านน้ำพร จำกัดเชียงคาน
23. 19556 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ตำบลโคกใหญ่ท่าลี่
24. 19814 สหกรณ์การเกษตรสร้างป่าสร้างรายได้นาแห้ว จำกัดนาแห้ว
25. 19830 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านพรเจริญเชียงคาน
26. 19965 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านนาจาน หมู่ 7เชียงคาน
27. 20106 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางปากตมพัฒนาคุณภาพยาง

 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ศาลากลางชั้น 4 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
้โทรศัพท์ 0-4281-1390 โทรสาร 0-4281-1390