ฝ่ายตรวจสอบบัญชีที่ 3
 
1. นางจารุชา  พรมภักดี       นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
2. นางสาวศิริพร  พนธุ์รัตน์  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
3. นางสาวปาณิสรา ภานิล   นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
4. นางสาวบุษบา  คำไล้        นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 
                                                                                                                                            
 
 


 
 
 
 
 
สหกรณ์ที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2566
 
1. 1962 สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จำกัดเมืองเลย
2. 6142 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองคันภูหลวง
3. 7242 สหกรณ์เมืองเลยเดินรถ จำกัดเมืองเลย
4. 7856 สหกรณ์การเกษตรภูหลวง จำกัดภูหลวง
5. 9428 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้อย จำกัดเชียงคาน
6. 9652 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เลย จำกัดเมืองเลย
7. 10220 กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าสวรรค์นาด้วง
8. 10221 กลุ่มเกษตรกรทำสวนเอราวัณผาอินทร์แปลงเอราวัณ
9. 10413 สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไม้ผลภูหลวง จำกัดภูหลวง
10. 10414 สหกรณ์กองทุนสวนยางเชียงกลม จำกัดปากชม
11. 10543 กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาดอกคำนาด้ว
12. 10547 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ท่าสะอาดนาด้วง
13. 10548 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ห้วยสีเสียดภูหลวง
14. 10549 กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาด้วงนาด้วง
15. 10874 กลุ่มเกษตรกรทำนาแก่งศรีภูมิภูหลวง
16. 10882 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทรัพย์ไพวัลย์เอราวัณ
17. 11808 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ภูหอภูหลวง
18. 14440 กลุ่มเกษตรกรทำไร่แสงภานาแห้ว
19. 14442 กลุ่มเกษตรกรทำนานามาลานาแห้ว
20. 15413 สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไผ่เลี้ยงภูกระดึง จำกัด *ชำระบัญชี
21. 16789 สหกรณ์ฟ้าใสเดินรถ จำกัดปากชม
22. 17856 สหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย จำกัดเมืองเลย
23. 18509 สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและพืชพลังงานจังหวัดเลย จำกัดเมืองเลย
24. 18549 สหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จำกัดวังสะพุง
25. 18550 สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จำกัดเอราวัณ
26. 18776 สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเลย จำกัดเมืองเลย
27. 19515 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.นาด้วงรวมยางนาด้วง
28. 20076 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางนามาลา *ชำระบัญชีนาแห้ว
29. 20170 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านนาท่อน

 

 

 
 
 
 
Copyright
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ศาลากลางชั้น 4 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
้โทรศัพท์ 0-4281-1390 โทรสาร 0-4281-1390