สายสอบบัญชีที่ 4  ( IT PROVIDER )
 
1. นางสาวฉมาพันธ์  สุพรมอินทร์     
ผู้สอบบัญชี ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
 
2. นางสาวนุชจรินร์  มุงคุณคำชาว
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
 
2. นางยินหลี่  ศรีราชอินทร์             
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 
3. นางสิรยา ศิริภัททราโชค               
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

4. นายอรรถพร  กุญชร                  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 
 
 
สหกรณ์ที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2566
 
1. 1366 กลุ่มเกษตรกรทำไร่หาดคัมภีร์ปากชม
2. 1845 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ห้วยบ่อซืนปากชม
3. 5123 สหกรณ์การเกษตรด่านซ้าย จำกัดด่านซ้าย
4. 9314 สหกรณ์การเกษตรผาขาว จำกัดผาขาว
5. 9434 สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ จำกัดเอราวัณ
6. 10222 กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านเพิ่มผาขาว
7. 10226 กลุ่มเกษตรกรทำไร่โนนปอแดงผาขาว
8. 10542 กลุ่มเกษตรกรทำสวนทรายขาววังสะพุง
9. 10550 กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนป่าซางผาขาว
10. 10934 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ผาขาวผาขาว
11. 11101 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ผาบิ้งวังสะพุง
12. 11102 กลุ่มเกษตรกรทำนาผาน้อยวังสะพุง
13. 11103 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ศรีสงครามวังสะพุง
14. 11810 กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองงิ้ววังสะพุง
15. 13670 กลุ่มเกษตรกรทำสวนเชียงกลมปากชม
16. 15170 กลุ่มเกษตรกรทำสวนปากชมปากชม
17. 15433 สหกรณ์ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วแก่งคุดคู้บ้านน้อย จำกัด
18. 16781 สหกรณ์ชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย จำกัดหนองหิน
19. 16967 สหกรณ์บริการออมทรัพย์มั่นคงฟากเลย จำกัดเมืองเลย
20. 17220 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำท่าลี่ จำกัด
21. 17915 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสงเปือย จำกัดเชียงคาน31 มี.ค.
22. 19197 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านเพิ่มผาขาว31 มี.ค.
23. 19375 กลุ่มเกษตรกรยางพาราร่วมใจโคกขมิ้นวังสะพุง31 ธ.ค.
24. 19532 สหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.โนนสว่างบ้านเพิ่ม จำกัดผาขาว
25. 19598 ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.จ.เลย จำกัดเมืองเลย
26. 19785 สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกยางพารานาด้วง จำกัด *ชำระบัญชี

 
 
 
 
 

 

 
 
Copyright
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ศาลากลางชั้น 4 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
้โทรศัพท์ 0-4281-1390 โทรสาร 0-4281-1390