สายสอบบัญชีที่ 6
 
 1.  ส.ต.ต.หญิงมายุลี คำมะนาง ผู้สอบบัญชี  ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีระดับชำนาญการ
 2. นางธัญพร วงศ์ป้อง  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 
 
สหกรณ์ที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2558
 
1. สหกรณ์การเกษตรผาขาว จำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ทหารศรีสองรัก จำกัด
3. สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ จำกัด
4. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาดี จำกัด
5. สหกรณ์หัตถกรรมไหมพรมบ้านขอนยาง จำกัด
6. สหกรณ์สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรเลย จำกัด
7. สหกรณ์ผู้ปลูกพืชพลังงานทดแทนจังหวัดเลย จำกัด
8. สหกรณ์ชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย จำกัด
9. สหกรณ์บริการผู้ค้าล๊อตเตอรี่เมืองเลย จำกัด
10. สหกรณ์ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วแก่งคุดคู้บ้านน้อย จำกัด
 
สายสอบบัญชีที่ 6.1
 
ผู้สอบบัญชี นางธัญพร วงศ์ป้อง
 
กลุ่มเกษตรที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2554
 
 
1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนเอราวัณผาอินทร์แปลง
2. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทรัพย์ไพวัลย์
3. กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาพึง
4. กลุ่มเกษตรกรทำนานาพึง
5. กลุ่มเกษตรกรทำนานามาลา
6. กลุ่มเกษตรกรทำไร่แสงภา
7. กลุมเกษตรกรทำนาผานกเค้า
 

 

 
 
Copyright
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ศาลากลางชั้น 4 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
้โทรศัพท์ 0-4281-1931 โทรสาร 0-4281-1390