สายสอบบัญชีที่ 8
 
  1.  นางสาวฉมาพันธุ์ สุพรมอินทร์              ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
  2.  นางขนิษฐา จันทะนา                               ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 
 
                          
                          สหกรณ์ที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2558
 
         1 .สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเลย จำกัด
        2. สหกรณ์การเกษตรท่าลี่ จำกัด 
        3. สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเลย จำกัด
        4. สหกรณ์ฟ้าใสเดินรถ จำกัด 
        5. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเรือเก่าวัดป่ากลางเชียงคาน จำกัด
        6. สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีตาดข่า จำกัด 
        7. สหกรณ์หัตถกรรมนาป่าหนาด จำกัด
        8. สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราผาน้อย จำกัด 
        9. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคกมาด จำกัด 
       10. สหกรณ์ปศุสัตว์นาด้วง จำกัด
 
 
                                           กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2558
 
           1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนปากชม
        2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนเชียงกลม
        3. กลุ่มเกษตรทำไร่หาดคำภีร์
        4. กลุ่มเกษตรทำไร่ห้วยบ่อซือ