สายสอบบัญชีที่ 9
 
        1. นางโสภิดา  แก้วสุฟอง      ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
       
                          
                          
                                       สหกรณ์ที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2558
 
 
        1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด
        2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญจังหวัดเลย จำกัด